| Print |
There are no translations available.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПрАТ "Виробниче об'єднання "Стальканат-Сiлур"
2. Код за ЄДРПОУ 26209430
3. Місцезнаходження 65007, м. Одеса, вул. Водопровiдна 16
4. Міжміський код, телефон та факс 048 7776704 048 7776704
5. Електронна поштова адреса This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.stalkanatsilur.com.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

17.04.2015р. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" прийнято рiшення про перепризначення Голованової Людмили Iллiвни на посадi Ревiзора товариства, прийняття такого рiшення обумовленно спливом строку повноважень Голованової Л.I. на посадi ревiзора товариства в 2015 роцi. Строк дiї повноважень ревiзора товариства становить 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у Голованової Л.I. вiдсутнi. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй
Протягом останнiх 5 рокiв Голованова Л.I. обiймала посаду Ревiзора ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Генеральний диреткор
Лавриненко Сергiй Геннадiойвич

20.04.2015