| Print |
There are no translations available.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Виробниче об'єднання «Стальканат-Сілур», (далі - Товариство, ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»), повідомляє про скликання річних Загальних  зборів  Товариства  (далі -  Загальні  збори) на "17" квітня 2015 р. о 1200 год. за місцезнаходження Товариства: м. Одеса, вул. Водопровідна 16, у приміщенні актового залу Товариства (2 поверх), кімната № 23.

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 1115 до 1155 у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства  - 13.04.2015 р.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним, за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 16 у приміщенні актового залу Товариства , 2 поверх, кімната № 23, у вівторок та середу з 14.00 до 16.00, в день проведення зборів - у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - член Наглядової ради Цимбалюк Максим Вікторович. Телефон для довідок 7190533.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

2.     Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.

3.    Звіт генерального директора про підсумки фінансово-економічної діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

4.    Звіт  Наглядової ради  про підсумки діяльності  Наглядової ради Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5.    Звіт та висновки Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття  рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.

6.    Визначення основних напрямків діяльності товариства в 2015 р.

7.    Затвердження річного звіту, річних підсумків діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2014 р.

8.    Порядок розподілу прибутку Товариства за 2014 рік.

9.    Про переобрання Ревізора Товариства.

 

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний(2014р.) та попередній період(2013р.) відповідно (тис.грн.):

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

664592

587361

Основні засоби

367269

394218

Довгострокові фінансові інвестиції

38472

38472

Запаси

90161

54595

Сумарна дебіторська заборгованість

135376

82266

Грошові кошти та їх еквіваленти

26262

1842

Нерозподілений прибуток

-405735

-127023

Власний капітал

-142783

164429

Статутний капітал

26083

25765

Довгострокові зобов'язання

187927

145953

Поточні зобов'язання

619448

276979

Чистий прибуток (збиток)

-195826

52898

Середньорічна кількість акцій (шт.)

104 330 753

102 659 863

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3145

2874

 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано - паспорт),  представнику(ам) акціонера - також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства  України.

 

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства не пізніш як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор                                                                                                                                          Лавриненко С.Г.