| Print |
There are no translations available.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор Лавриненко С.Г.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.06.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Виробниче об'єднання "Стальканат-Сiлур"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
65007, м. Одеса, вул. Водопровiдна 16
4. Код за ЄДРПОУ
26209430
5. Міжміський код та телефон, факс
048 711 - 17 - 17 048 711 - 17 - 17
6. Електронна поштова адреса
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.06.2014
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.stalkanatsilur.com.ua в мережі Інтернет 27.06.2014
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиРозмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
27.06.2014 обрано Голова наглядової ради Немировський Володимир Леонiдович
0.143
Зміст інформації:
27.06.2014р. Наглядовою радою ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" (надалi - Товариство) вiдповiдно до П.10.6. статуту товариства було обрано Голову наглядової ради - Немировського Володимира Леонiдовича. Обрання нового голови Наглядової ради товариства пов'язане iз переобранням загальними зборами акцiонерiв 25.06.2014р. повного складу Наглядової ради товариства. 
З 03.03.2014 р. по 06.05.2014р. Немировський Володимир Леонiдович працював на посадi голови Одеської обласної державної адмiнiстрацiї. До 03.03.2014р. обiймав посаду голови Наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" .
Судимостi, непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини - вiдсутнi.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.