| Print |
There are no translations available.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Лавриненко С.Г.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.06.2014

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Виробниче Об'єднання "Стальканат-Сiлур"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65007, м. Одеса, вул. Водопровiдна 16

4. Код за ЄДРПОУ

26209430

5. Міжміський код та телефон, факс

048 711-17-17 048 711-17-17

6. Електронна поштова адреса

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.06.2014

(дата)

2. Повідомлення

01.07.2014

опубліковано у

Бюллетень.Цінні папери України. № 119

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

stalkanatsilur.com.ua

в мережі Інтернет

26.06.2014

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.06.2014

обрано

член Наглядової ради

Цимбалюк Максим Вiкторович

0

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" (надалi - Товариство), що відбулися 25.06.2014р., прийнято рiшення про переобрання Цимбалюка М.В. до складу Наглядової ради товариства на посаду  члена Наглядової ради, дане рiшенняприйнято вiдповiдно до положень статуту товариства та в зв'язку iз переобранням усього складу Наглядової ради товариства. Строк обрання на посаду - 3 роки. 
До призначення на посаду члена наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" Цимбалюк М.В.
обiймав посаду В.о. Голови Наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" з 14.04.2014р. по 25.06.2014р.
з 04.06.2010р. по 14.04.2014р. обiймав посаду члена наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"
до 03.06.2010р. працював Генеральним директором Всеукраїнської страхової компанiї «Народна».
Судимостi, непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини - вiдсутнi.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

25.06.2014

обрано

член Наглядової ради

Немровський Володимир Леонiдович

0.143

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"(надалi - Товариство), що вiдбулися 25.06.2014р. прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Товариства Немировського Володимира Леонiдовича. Дане рiшення прийнято вiдповiдно до положень статуту товариства та в зв'язку iз переобранням усього складу Наглядової ради товариства. Строк обрання на посаду - 3 роки. 
З 03.03.2014 р. по 06.05.2014р. Немировський Володимир Леонiдович працював на посадi голови Одеської обласної державної адмiнiстрацiї.
До 03.03.2014р. обiймав посаду голови наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" 
на протязi 7 рокiв та 8 мiс.
Судимостi, непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини - вiдсутнi.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

25.06.2014

обрано

член Наглядової ради

Дубович Вiталiй Анатолiйович

0

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"(надалi - Товариство), що вiдбулися 25.06.2014р. прийнято рiшення про переобрання членом Наглядової ради Товариства Дубовича Вiталiя Анатолiйовича. Дане рiшення прийнято вiдповiдно до положень статуту товариства та в зв'язку iз переобранням усього складу Наглядової ради товариства. Строк обрання на посаду - 3 роки. 
З 27.04.2012 р. по теперiшний час обiймав посаду члена наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур".
До 27.04.2012р. працював начальником казначейства в ПАТ "IнГЗК".
Судимостi, непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини - вiдсутнi.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.